PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBU CE-IN

 

Přední prioritou je snaha o maximální vstřícnost k uživatelům webu. V zájmu bezpečnosti webu, ale především v zájmu bezpečnosti osob, které při elektronické komunikaci s CE-IN uvádějí svoje osobní údaje, musí CE-IN striktně trvat na dodržování pravidel uvedených v níže uveřejněných Podmínkách užívání webu CE-IN.

 

PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBU NA ADRESE https://www.ce-in.cz

PROVOZOVANÉHO

CE-IN, ústavem pro výchovu a vzdělávání z. ú.

se sídlem Starobrněnská 285/15, 602 00 Brno-město

identifikační číslo: 173 34 331

Spisová značka U 339, vedená u Krajského soudu v Brně

 

1. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ WEBU CE-IN

1.      Tyto Podmínky užívání webu CE-IN (dále jen „Podmínky“) se vztahují na prohlížení a používání webových stránek www.ce-in.cz (dále jen „web“).

2.      Web slouží k zajištění činnosti CE-IN, ústav pro výchovu a vzdělávání z.ú., IČ: 17334331, se sídlem Starobrněnská 285/15, 602 00 Brno (dále jen „CE-IN“ nebo „Provozovatel“).

3.      Informace dostupné na tomto webu jsou určené pro veřejnost. Uživatelem je každá osoba odlišná od Provozovatele, která web užívá (dále jen „Uživatel“).

4.      Užíváním webu vyjadřuje Uživatel svůj bezpodmínečný a bezvýhradný souhlas s těmito Podmínkami. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat tento web. Před užíváním tohoto webu se proto laskavě s obsahem Podmínek seznamte.

5.      Přístup na web může být ze strany Provozovatele úplně či částečně podmíněn poskytnutím některých osobních údajů Uživatele ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb,. o zpracování osobních údajů. V takovém případě bude Provozovatel s těmito údaji nakládat v souladu s právními předpisy a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě osoby, které se údaje týkají.

6.      Bez souhlasu Provozovatele není dovoleno užívat web jinak než pro vlastní potřebu (a to jak celku, tak jeho jednotlivé části). Jiné využití podléhá předchozímu schválení ze strany Provozovatele v souladu s Autorským zákonem.

Užitím pro vlastní potřebu se rozumí získání souboru s výchovně vzdělávacím obsahem, jeho vytisknutí a využití pro přípravu dítěte v rámci jedné domácnosti nebo jedné třídy ve vlastním vzdělávacím procesu, jedná-li se o Uživatele webu - pedagoga. Není dovoleno získat soubor s výchovně vzdělávacím obsahem a jakkoli jej dál šířit, případně dále zpracovávat či upravovat za účelem dosažení zisku bez souhlasu Provozovatele. Takové užití webu je automaticky považováno za neoprávněný zásah do práv CE-IN.

7.      Je zakázáno jakýmkoliv způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu uvedeného webu. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoliv součásti tohoto webu.

 

2. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE

1.      Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s užíváním webu. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakoukoliv třetí osobou prostřednictvím tohoto webu.

2.      Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek třetích osob, které lze navštívit prostřednictvím tohoto webu. Veškeré informace uvedené na tomto webu jsou pouze informativní povahy. Rozhodnutí o jejich využití je plně v kompetenci Uživatele, který tím přebírá veškerou odpovědnost za toto využití a jeho následky. Každý Uživatel užívá tento web na vlastní riziko. CE-IN neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s užíváním tohoto webu.

3.      Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah umístěný Uživateli na tento web, ani odpovědnost za užití obsahu vloženého těmito Uživateli a ani za nakládání s tímto obsahem.

4.      Obsah tohoto webu je průběžně obnovován a upravován. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na tomto webu musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvního uveřejnění na tomto webu. CE-IN si vyhrazuje právo kdykoliv, bez předchozího upozornění, změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu tohoto webu. Rovněž si vyhrazuje právo omezit přístup na tento web nebo na některé jeho části. V případě potřeby může CE-IN omezit provoz tohoto webu nebo jeho provoz ukončit.

5.      CE-IN neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na tomto webu. CE-IN není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. CE-IN neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na tomto webu. Odkazy na webové stránky třetích osob se poskytují pro Uživatele jako služba navíc. CE-IN neodpovídá za obsah cizích www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím tohoto webu, jakož ani za závazky třetích osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto www stránkách.

 

3. POUČENÍ UŽIVATELE

1.      Tento web je určen pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice, bez ohledu na skutečnost, že je nebo může být dostupný i pro jiné osoby. V této souvislosti Provozovatel upozorňuje, že obsah webu není určen k užívání jakoukoliv osobou, která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování nebo distribuci obsahu internetových stránek nebo jakýchkoliv jeho částí bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.

2.      Uživatel bere na vědomí, že při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (emailu) nejsou zprávy bez dalšího šifrovány.

3.      Uživatel bere na vědomí, že s informacemi, které Uživatel touto cestou zašle CE-IN nebo které CE-IN zašle na Uživatelem uvedenou emailovou adresu, se tak bude moci seznámit každá osoba, která k nim získá přístup. Za zabezpečení a přístup ke kontaktním údajům, které CE-IN Uživatel poskytne, odpovídá vždy Uživatel. CE-IN neodpovídá za případný neoprávněný přístup třetích osob k informacím, které CE-IN Uživateli zašle, či jejich zneužití.

4.      Za škody vzniklé CE-IN v souvislosti s tím, že Uživatel dostatečně neochránil údaje, které byly předmětem elektronické komunikace mezi ním a CE-IN, případně vzniklé na základě toho, že tyto údaje poskytl třetím osobám, plně odpovídá Uživatel.

 

4. POVINNOSTI UŽIVATELE

1.      Uživatel tohoto webu se zavazuje, že:

1.      Nebude tento web používat k provozování nekalých či nezákonných aktivit.

2.      Nebude na tento web vkládat obsah, který by propagoval či naváděl k rasové, národnostní, náboženské či jiné nesnášenlivosti, případně k diskriminaci.

3.      Nebude na tento web vkládat obsah odporující společenským normám slušnosti a obsahující vulgarismy.

4.      Bude respektovat soukromí třetích osob, zejména nebude vkládat na tento web osobní data třetích osob, ani kopie jejich dokladů a písemnosti týkající se těchto třetích osob.

5.      Nebude jakýmkoliv způsobem obtěžovat další uživatele webu, a to ani zasíláním nevyžádaných sdělení – spam.

6.      Nebude na tento web vkládat tzv. Komerční komunikaci v jakékoliv podobě bez předchozího schválení Provozovatele.

7.      Nebude shromažďovat jakákoliv data o Uživatelích tohoto webu, zejména pak ne s využitím jakéhokoliv automatizovaného pomocníka, jako jsou softwaroví roboti apod.

8.      Nebude tento web využívat pro vytváření pyramidových marketingových aktivit sloužících k propagaci komerční služby či jakémukoliv jinému účelu.

9.      Nebude na tento web uploadovat viry či malware, ani jiný obsah, jehož skutečnou podstatou si není Uživatel jistý, stejně tak nebude vkládat na tento web odkazy na stránky, které by mohly viry, malware či jakýkoliv jiný útočný software obsahovat.

10.  Nebude napadat a vyhledávat údaje jiných Uživatelů, neoprávněně zjišťovat nebo užívat jejich hesla a přihlašovací údaje, či jakkoliv jinak se pokoušet manipulovat s obsahem, jehož vkladatelem není on sám.

11.  Nebude pořádat na tomto webu žádné soutěže bez předchozí konzultace s Provozovatel, ani nebude k tomuto vyvíjet žádné snahy.

12.  Nebude činit nic, co by mohlo ohrozit provoz tohoto webu, jakkoliv poškodit jeho systém a správnou funkčnost. Jakékoliv úpravy tohoto webu jsou zakázané.

13.  Nahlásí Provozovateli tohoto webu všechny chyby, které nalezne a nebude tyto chyby zneužívat.

2.      Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn žádat sdělení čísla bankovního účtu Uživatele, a to mimo jiné pro účely identifikace Uživatele při zjištění porušení povinností Uživatele uvedených v článku IV. odst. 1 těchto Podmínek.

3.      V případě porušení povinností Uživatele uvedených v článku IV. odst. 1 těchto Podmínek se uživatel zavazuje nahradit v plném rozsahu CE-IN škodu, která mu porušením těchto povinností vznikne, včetně veškerých nákladů nutných k uplatnění nároku na náhradu škody.

4.      Uživatel bere výslovně na vědomí, že v případě porušení povinností Uživatele uvedených v článku IV. odst. 1 těchto Podmínek je Provozovatel oprávněn zamezit Uživateli v přístupu na web a jeho užívání.

5.      Provozovatel a Uživatel se dohodli, že v případě porušení povinností Uživatele uvedených v článku IV. odst. 1 těchto Podmínek je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinností Uživatele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody.

6.      V případě, že nějaká třetí osoba učiní úkony směřující k zahájení jakéhokoliv řízení vedenému proti CE-IN v souvislosti s obsahem vloženým na tento web Uživatelem, zavazuje se tento Uživatel nahradit CE-IN veškeré náklady spojené s účastenstvím v tomto řízení, včetně nákladů právního zastoupení ve skutečné výši. Stejně tak se tento Uživatel zavazuje nahradit veškeré náklady CE-IN v případě, že by spor mezi CE-IN a třetí osobou byl ukončen mimosoudním vyrovnáním.

 

5. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.      Informace o ochraně a zpracování osobních údajů Uživatelů naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

6. ZMĚNY UŽIVATELSKÝCH PODMÍNEK

1.      Podmínky užívání tohoto webu jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.

2.      Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tyto Podmínky měnit. Změna je účinná okamžikem jejího zveřejnění na tomto webu.

3.      Každý Uživatel je sám odpovědný za sledování změn těchto Podmínek, Provozovatel není povinen Uživatele na změnu Podmínek žádným způsobem upozornit.

4.      Užíváním tohoto webu Uživatel vyslovuje svůj souhlas s těmito Podmínkami.

5.      V případě, že někdo jedná jako zástupce dalších osob, užíváním tohoto webu vyslovuje svůj souhlas s Podmínkami užívání tohoto webu i za osoby, které zastupuje.

 

Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky a dále je nepoužívejte.

Podmínky byly zveřejněny dne 20. 3. 2023