PODMÍNKY PRO BEZPLATNÉ UMÍSTĚNÍ ODKAZŮ, UMOŽŇUJÍCÍCH PŘESMĚROVÁNÍ

 NA STRÁNKY DÁRCŮ A KLIENTŮ CE-IN, NA WEBU CE-IN.cz

 

 

       Vložení odkazu je bezplatné, podmíněné vložením variabilního symbolu, pod kterým byl na bankovní účet CE-IN vložen dar nebo platba pro CE-IN a který

       k vložení odkazu dosud nebyl využitý. Tento variabilní symbol nesmí být starší 10 dnů. Je také třeba připojit obrázek ve formátu JPEG š. 250 x v. 150 pixelů

       cca 6,5 x 4 cm. Naší prioritou je snaha o maximální vstřícnost k uživatelům webu. V zájmu bezpečnosti webu, ale především v zájmu bezpečnosti osob, které

       při elektronické komunikaci s CE-IN uvádějí svoje osobní údaje, musí CE-IN striktně trvat na dodržení pravidel uvedených v níže uveřejněných Podmínkách

       týkajících se umisťování odkazů na stránky našich dárců a klientů na webu CE-IN.

 

 

      PODMÍNKY UMÍSŤOVÁNÍ ODKAZŮ NA STRÁNKY DÁRCŮ A KLIENTŮ CE-IN NA WEBU NA ADRESE https://www.ce-in.cz respektive

      https://www.skolnisouteze.cz

 

      PROVOZOVANÉHO

 

      CE-IN, ústavem pro výchovu a vzdělávání z. ú.

 

      se sídlem Starobrněnská 285/15, 602 00 Brno-město

 

      identifikační číslo: 173 34 331

 

      Spisová značka U 339, vedená u Krajského soudu v Brně

 

 

1. PODMÍNKY UMÍSŤOVÁNÍ ODKAZŮ, UMOŽŇUJÍCÍCH PŘESMĚROVÁNÍ NA STRÁNKY DÁRCŮ A KLIENTŮ, NA WEBU CE-IN

 

 1. Tyto Podmínky umisťování odkazů na webu CE-IN (dále jen „Podmínky“) se vztahují k umisťování odkazů umožňujících přesměrování na webové stránky dárců a klientů webu www.ce-in.cz respektive https://www.skolnisouteze.cz, na stránky uveřejněné na těchto uvedených adresách (dále jen „web“).
 2. Web slouží k zajištění činnosti CE-IN, ústavu pro výchovu a vzdělávání z.ú., IČ: 17334331, se sídlem Starobrněnská 285/15, 602 00 Brno (dále jen „CE-IN“ nebo „Provozovatel“).
 3. Informace dostupné na tomto webu jsou určené pro veřejnost. Uživatelem je každá osoba odlišná od Provozovatele, která web užívá (dále jen „Uživatel“). 
 4. Užíváním webu vyjadřuje Uživatel svůj bezpodmínečný a bezvýhradný souhlas s  Podmínkami užívání webu, které jsou na webu uveřejněny. Tyto Podmínky se vztahují na všechny osoby, které mají v úmyslu užívat tento web. Před užíváním tohoto webu se proto laskavě s obsahem Podmínek užívání webu a dále i s Podmínkami umisťování odkazů na vaše www stránky, jste-li dárce nebo klient CE-IN, na webu CE-IN, seznamte.
 5. Tyto Podmínky pro umisťování odkazů na www stránky dárců a klientů na webu CE-IN, na

Podmínky užívání webu, uveřejněné na adrese www.ce-in.cz, respektive www.skolnisouteze.cz,  bezprostředně navazují.

 1. Je zakázáno jakýmkoli způsobem zasahovat bez souhlasu Provozovatele do technické podstaty či obsahu uvedeného webu. Pouze Provozovatel má právo rozhodovat o změně, odstranění či doplnění jakékoli součásti tohoto webu a to i bez uvedení důvodu. Toto výlučné právo Provozovatele platí i pro otázky uveřejnění nebo neuveřejnění přijatých odkazů na stránky dárců a klientů webu CE-IN.

 

 

2. VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI PROVOZOVATELE

 

 1. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za správnost a aktuálnost zveřejněných informací. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s umístěním odkazu na jejich www stránky na webu CE-IN. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za obsah nebo reklamu, popř. jinou formu propagace, prováděnou jakoukoli třetí osobou prostřednictvím tohoto odkazu.
 2. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek třetích osob, které lze navštívit prostřednictvím odkazu, umístěného na webu CE-IN. Veškeré informace uvedené na tomto webu jsou pouze informativní povahy. Rozhodnutí o jejich využití je plně v kompetenci Uživatele, který tím přebírá veškerou odpovědnost za toto využití a jeho následky. Každý Uživatel užívá uveřejněné odkazy na www stránky třetích osob na vlastní riziko. CE-IN neodpovídá za jakékoli přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s využíváním těchto odkazů.
 3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah dostupný využitím odkazu umístěného Uživatelem na tento web, ani odpovědnost za užití obsahu zpřístupněného prostřednictvím odkazu vloženého Uživatelem a neodpovídá ani za nakládání s tímto obsahem.
 4. CE-IN si vyhrazuje právo kdykoli, bez předchozího upozornění, odstranit z obsahu tohoto webu jakýkoli obsah, včetně odkazů na stránky dárců a klientů.
 5. CE-IN neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak zpřístupněny prostřednictvím odkazů umístěných na tomto webu. CE-IN není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel prostřednictvím uveřejněných odkazů naváže s třetími osobami. CE-IN neodpovídá za pravdivost, obsah a formu informací a reklamy třetích osob zpřístupňovaných odkazem na tomto webu. Odkazy na webové stránky třetích osob se poskytují pro Uživatele jako služba navíc. CE-IN neodpovídá za obsah cizích www stránek, které jsou dostupné prostřednictvím odkazů uveřejněných na tomto webu, jakož ani za závazky třetích osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na www stránkách, dostupných přes vložené odkazy.

 

 

3. POUČENÍ UŽIVATELE

 

 1. Tento web je určen pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice, bez ohledu na skutečnost, že je nebo může být dostupný i pro jiné osoby. V této souvislosti Provozovatel upozorňuje, že obsah webu není určen k užívání jakoukoliv osobou, která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby nebo kde by k tvorbě, provozování nebo distribuci obsahu internetových stránek nebo jakýchkoliv jeho částí bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.
 2. Uživatel bere na vědomí, že při komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (emailu) nejsou zprávy bez dalšího šifrovány.
 3. Uživatel bere na vědomí, že s informacemi, které Uživatel touto cestou zašle CE-IN nebo které CE-IN zašle na Uživatelem uvedenou emailovou adresu, se tak bude moci seznámit každá osoba, která k nim získá přístup. Za zabezpečení a přístup ke kontaktním údajům, které CE-IN Uživatel poskytne, odpovídá vždy Uživatel. CE-IN neodpovídá za případný neoprávněný přístup třetích osob k informacím, které CE-IN Uživateli zašle, či jejich zneužití.
 4. Za škody vzniklé CE-IN v souvislosti s tím, že Uživatel dostatečně neochránil údaje, které byly předmětem elektronické komunikace mezi ním a CE-IN, případně vzniklé na základě toho, že tyto údaje poskytl třetím osobám, plně odpovídá Uživatel.

 

 

4. POVINNOSTI UŽIVATELE

 

Uživatel tohoto webu se zavazuje, že:

 1. Nebude na tento web vkládat odkazy, které by umožnily provozování nekalých či nezákonných aktivit.
 2. Nebude na tento web vkládat odkazy, které by umožňovaly zobrazení obsahu, který by propagoval či naváděl k rasové, národnostní, náboženské či jiné nesnášenlivosti, případně k diskriminaci.
 3. Nebude na tento web vkládat odkazy na obsah odporující společenským normám slušnosti a obsahující vulgarismy.
 4. Bude respektovat soukromí třetích osob, zejména nebude vkládat na tento web odkazy zpřístupňující osobní data třetích osob, ani kopie jejich dokladů a písemnosti týkající se těchto třetích osob.
 5. Nebude na web vkládat odkazy, které by jakýmkoliv způsobem obtěžovaly další uživatele webu, a to ani zasíláním nevyžádaných sdělení – spam.
 6. Nebude na tento web vkládat odkazy pro tzv. Komerční komunikaci v jakékoliv podobě bez předchozího schválení Provozovatelem.
 7. Nebude vkládat odkazy s cílem shromažďovat jakákoliv data o Uživatelích tohoto webu, zejména pak ne s využitím jakéhokoliv automatizovaného pomocníka, jako jsou softwaroví roboti apod.
 8. Nebude na tento web vkládat odkazy využitelné pro vytváření pyramidových marketingových aktivit .
 9. Nebude na tento web vkládat odkazy na obsah umožňující uploadovat viry či malware, ani jiný obsah, jehož skutečnou podstatou si není Uživatel jistý, stejně tak nebude vkládat na tento web odkazy na stránky, které by mohly viry, malware či jakýkoliv jiný útočný a škodlivý software obsahovat.
 10. Nebude vkládat odkazy umožňující napadat a vyhledávat údaje jiných Uživatelů, neoprávněně zjišťovat nebo užívat jejich hesla a přihlašovací údaje, či jakkoliv jinak se pokoušet manipulovat s obsahem, jehož vkladatelem není on sám.
 11. Nebude vkládat odkazy umožňující pořádat na tomto webu žádné soutěže bez předchozí konzultace s Provozovatel, ani nebude k tomuto vyvíjet žádné snahy.
 12. Nebude vkládat odkazy, které by mohly ohrozit provoz tohoto webu, jakkoliv poškodit jeho systém a správnou funkčnost. Jakékoliv úpravy tohoto webu jsou zakázané.
 13. Nahlásí Provozovateli tohoto webu všechny chyby, které nalezne a nebude tyto chyby zneužívat.

 

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ TÝKAJÍCÍ SE ZPŮSOBENÍ ŠKODY UŽIVATELEM

 

 1. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je oprávněn žádat sdělení čísla bankovního účtu Uživatele, a to mimo jiné pro účely identifikace Uživatele při zjištění porušení povinností Uživatele uvedených v těchto Podmínkách.
 2. V případě porušení povinností Uživatele uvedených v Podmínekách se uživatel zavazuje nahradit v plném rozsahu CE-IN škodu, která mu porušením těchto povinností vznikne, včetně veškerých nákladů nutných k uplatnění nároku na náhradu škody.
 3. Uživatel bere výslovně na vědomí, že v případě porušení povinností Uživatele uvedených v těchto Podmínkách je Provozovatel oprávněn zamezit Uživateli v přístupu na web a jeho užívání.
 4. Provozovatel a Uživatel se dohodli, že v případě porušení povinností Uživatele uvedených v těchto Podmínkách je Uživatel povinen zaplatit Provozovateli smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení povinností Uživatele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody.
 5. V případě, že nějaká třetí osoba učiní úkony směřující k zahájení jakéhokoliv řízení vedenému proti CE-IN v souvislosti s odkazy vloženými na tento web Uživatelem, zavazuje se tento Uživatel nahradit CE-IN veškeré náklady spojené s účastenstvím v tomto řízení, včetně nákladů právního zastoupení ve skutečné výši. Stejně tak se tento Uživatel zavazuje nahradit veškeré  náklady CE-IN v případě, že by spor mezi CE-IN a třetí osobou byl ukončen mimosoudním vyrovnáním.

 

 

6. OCHRANA  A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 1. Informace o ochraně a zpracování osobních údajů Uživatelů naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů.

 

 

7. ZMĚNY UŽIVATELSKÝCH PODMÍNEK

 

 1. Podmínky vkládání odkazů na stránky dárců a klientů na web CE-IN jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv tyto Podmínky měnit. Změna je účinná okamžikem jejího zveřejnění na tomto webu.
 3. Každý Uživatel je sám odpovědný za sledování změn těchto Podmínek, Provozovatel není povinen Uživatele na změnu Podmínek žádným způsobem upozornit.
 4. Využitím možnosti vložit na web CE-IN odkaz na svoje stránky, Uživatel vyslovuje svůj souhlas s těmito Podmínkami.
 5. V případě, že někdo jedná jako zástupce dalších osob, využitím možnosti vložit na web CE-IN odkaz na stránky těchto třetích osob, vyslovuje svůj souhlas s Podmínkami vkládání odkazu i za osoby, které zastupuje.

 

 

            Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, prosím, opusťte tyto stránky a dále je

            nepoužívejte.

 

            Podmínky byly zveřejněny dne 29. 6. 2024