PRAVIDLA SOUTĚŽÍ

 

 

Pořadatelem soutěží je CE-IN, ústav pro výchovu a vzdělávání z. ú., dále jen Pořadatel.

Soutěže probíhají na webu  www.ce-in.cz a jeho souvisejících obdobách na sociálních sítích.

Probíhají na území České republiky, každá v termínu uvedeném pod názvem jednotlivé soutěže.

Jsou určeny pro děti ve věku do 15 let (včetně).

Soutěžící musí mít adresu pro doručování výher v České republice.

 

1. PRINCIP SOUTĚŽÍ

Úkolem soutěžících je v době konání soutěže odeslat z formuláře uveřejněného na stránkách www.ce-in.cz svoje soutěžní dílo, které nesmí být v žádném směru v rozporu s dobrými mravy a musí odpovídat námětem názvu vyhlášené soutěže. Nedodržení těchto kritérií bude mít za následek nepřijetí díla do soutěže.

Odesláním obsahu do soutěže, souhlasí soutěžící nebo jeho zástupce se zveřejněním díla na webu www.ce-in.cz a jeho souvisejících obdobách na sociálních sítích. Prohlašuje, že se jedná o jeho autorské dílo, na které má práva, nikoli dílo převzaté, a že se na něj nevztahují práva jiného autora.

Každý konkrétní soutěžící může zaslat nejvíce jedno své dílo do jedné vyhlášené soutěže. Jednou zaslané dílo nesmí zaslat do jiných soutěží.

 

2. VÝBĚR VÍTĚZŮ A VÝHRY

O výhře v jednotlivé soutěži rozhoduje počet hlasů, které dané soutěžní dílo během trvání soutěže získalo. Výherci budou upozorněni emailem.

 

3. VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ A PŘEDÁNÍ VÝHER

Vyhlášení výherců bude uveřejněno na webu www.ce-in.cz a jeho souvisejících obdobách na sociálních sítích, pod odkazem Výhry a poděkování. Výhry nelze vyzvedávat osobně v sídle Pořadatele. Budou zaslány na poštovní nebo elektronickou adresu výherce.

 

4. VĚKOVÉ KATEGORIE

Objeví-li se v rámci jedné soutěže díla od soutěžících různé věkové kategorie, budou vyhlašováni výherci pro každou takovou věkovou kategorii.

Podmínkou uznání vítězství v jednotlivé věkové kategorii je účast nejméně deseti dalších soutěžících patřících do stejné věkové kategorie. Pokud tento požadavek nebude splněn, vítěz v kategorii se nevyhlásí a na počet jeho preferenčních hlasů získaných v průběhu soutěže, nebude brán zřetel.

 

Věkovou kategorií se pro účely těchto soutěží rozumí skupiny dětí:

1)  z MŠ

2)  1. a 2. ročník ZŠ

3)  3., 4. a 5. ročník ZŠ.

4)  druhý stupeň ZŠ

 

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ POŘADATELE

Účastí v této soutěži soutěžící bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat. Finanční plnění výher není možné.

Odesláním obsahu do soutěže souhlasí odesilatel s účastí dítěte v soutěži. Vyjadřuje souhlas s tím, že je Pořadatel oprávněn užít jím odeslané dílo a zadané související údaje, uvedené ve formuláři pro vložení obsahu na webu, k časově neomezené propagaci Pořadatele a soutěží. ( Uvedené údaje nezahrnují kontaktní email, který nebude uveřejněn. )

Pořadatel si vyhrazuje právo v případě pochybností o zadaných údajích k jednotlivému dílu, toto ze soutěže vyřadit. Dále si vyhrazuje právo kdykoli v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, případně bez náhrady zrušit.

V případě, že se Pořadateli nepodaří výherce zkontaktovat, nebo výherce nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, nebo v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

 

Pokud s těmito Podmínkami soutěží nesouhlasíte, opusťte, prosím, tuto soutěžní část stránek a dále ji nepoužívejte.

Tyto Podmínky soutěží CE-IN, byly zveřejněny dne 20. 5. 2023