PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ NA WEBU NA ADRESE https://www.ce-in.cz

PROVOZOVANÉHO

CE-IN, ústavem pro výchovu a vzdělávání z. ú.

se sídlem Starobrněnská 285/15, 602 00 Brno-město

identifikační číslo: 173 34 331

Spisová značka U 339, vedená u Krajského soudu v Brně

 

Prohlášení se týká webu CE-IN a webových stránek www.ce-in.cz (dále jen „web“).

Web slouží k zajištění činnosti CE-IN, ústavu pro výchovu a vzdělávání z.ú., IČ: 17334331, se sídlem Starobrněnská 285/15, 602 00 Brno (dále jen „CE-IN“ nebo „Provozovatel“). jako správce osobních údajů respektujeme právo na ochranu soukromí a osobních údajů všech osob, které navštíví naše internetové stránky, profily na sociálních sítích nebo nás kontaktují jejich prostřednictvím, emailem (dále jen „Návštěvník“). Zpracování získaných osobních údajů probíhá v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Cílem tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů a souborech cookie (dále jen „Prohlášení“) je informovat o tom, jakým způsobem budeme zpracovávat získávané osobní údaje, zejména o jejich kategoriích, rozsahu a účelu zpracování. Sdělit informace o právech Návštěvníků, souvisejících se zpracováním osobních údajů. Poskytnutím osobních údajů, akceptuje Návštěvník toto prohlášení a berete na vědomí, že můžeme zpracovávat jeho osobní údaje níže uvedeným způsobem a pro níže uvedené účely. Pokud s tímto prohlášením nesouhlasíte, neposkytujte nám, prosím, své osobní údaje.

 

1. OSOBNÍ ÚDAJE

Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, jako je např. jméno, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, IČO.

 

2. SHROMAŽĎOVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE A JEJICH VYUŽITÍ

CE-IN shromažďuje pouze takové osobní údaje, které nám Návštěvníci sami dobrovolně poskytnou nebo které získáme prostřednictvím našich internetových stránek či sociálních sítí nebo v rámci naší komunikace s Návštěvníky. Osobní údaje, které shromažďujeme, mohou zahrnovat:

a) Identifikační a adresní údaje (např. titul, jméno, příjmení, bydliště, IČO);

b) Kontaktní údaje (např. kontaktní adresa, e-mail a telefon);

c) Číslo bankovního účtu ( nezbytné pro identifikaci plateb Návštěvníků na náš bankovní účet)

d) Elektronické údaje (např. IP adresa, soubory cookie, typ prohlížeče);

e) Další údaje, které nám Návštěvníci poskytnou nebo které shromáždíme v souvislosti s poskytováním sjednaných služeb a produktů.

 

3. ÚČELY UŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Účel a právní důvod zpracování

Poskytnutí služeb nebo produktů, o které nás Návštěvníci požádali. Plnění smlouvy, poskytování požadovaných služeb a produktů.

Informování o našich nabídkách, novinkách, událostech (např. zaslání newsletteru či jiného marketingového sdělení).

Předchozí souhlas Návštěvníka nebo náš oprávněný zájem pro účely přímého marketingu.

Péče o Návštěvníky, zjišťování jejich potřeb a následné zlepšení našich služeb a produktů.

Oprávněný zájem na řádném poskytování našich služeb a produktů a zajištění spokojenosti Návštěvníků.

K vyhodnocení využití našich stránek a ke zlepšení jejich obsahu, cílená reklama.

 

Souhlas Návštěvníka

Návštěvník nemá zákonem uloženou povinnost nám svoje osobní údaje poskytnout, poskytnutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůžeme poskytnout požadované služby. V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu Návštěvníka, jste oprávněni poskytnutí souhlasu odmítnout nebo již udělený souhlas kdykoliv odvolat.

 

Widgety sociálních sítí a jiných aplikací

Pokud bude Návštěvník na našich internetových stránkách využívat widgety sociálních sítí, služeb a aplikací, tyto aplikace mohou sbírat a využívat informace o jeho využití našich stránek. Jakékoliv osobní informace, které Návštěvník poskytne prostřednictvím těchto aplikací, mohou být využity poskytovateli těchto služeb. Zpracování těchto údajů se řídí podmínkami poskytovatelů daných aplikací. CE-IN nemá kontrolu ani nenese žádnou odpovědnost za rozsah, způsob a účel zpracování údajů ze strany poskytovatelů těchto aplikací.

 

Povinná součinnost s orgány veřejné moci

CE-IN může osobní údaje Návštěvníků poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soudu či policii ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy. Tito příjemci budou předané osobní údaje zpracovávat nezávisle na nás jako samostatní správci.

 

Shromažďování a zpracování osobních údajů Návštěvníků mladších 15 let

Návštěvníci mladší 15 let nám mohou prostřednictvím našich internetových stránek udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů (např. přihlášením k odběru našeho newsletteru), pouze se souhlasem rodiče, opatrovníka, či jiného zákonného zástupce. O schválení takového kroku musí požádat ještě předtím, než nám nějaké osobní údaje poskytnou.

 

4. ZABEZPEČENÍ SHROMÁŽDĚNÝCH ÚDAJŮ A DOBA JEJICH UCHOVÁVÁNÍ

K ochraně Vašich údajů před neoprávněnými osobami a proti nezákonnému zpracování, náhodné ztrátě, zničení a poškození, používáme přísná fyzická, elektronická a administrativní bezpečnostní opatření. Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování.

 

Kritéria pro stanovení doby zpracování osobních údajů

a) v případě zpracování osobních údajů na základě právního titulu plnění smlouvy (resp. z důvodu provedení příslušných kroků na žádost Návštěvníka před uzavřením smlouvy) budeme jeho osobní údaje zpracovávat po dobu trvání příslušného smluvního vztahu mezi daným Návštěvníkem a námi

b) v případě zpracování osobních údajů na základě našich oprávněných zájmů budeme tyto osobní údaje zpracovávat po dobu trvání našeho příslušného chráněného zájmu. Za účelem ochrany našich práv budeme osobní údaje Návštěvníka zpracovávat i po zániku závazků z uzavřené smlouvy, a to do konce 5. kalendářního roku po takovém zániku závazku. V případě zahájení a trvání soudního, správního nebo jiného řízení, ve kterém budou řešeny naše práva či povinnosti vůči Vám, však zpracování neskončí před ukončením takového řízení

c) osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu Návštěvníka budeme zpracovávat do doby, než udělený souhlas odvolá (nestanovíme-li při získávání jeho souhlasu kratší dobu zpracování)

 

5. JINÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Provozovatel webu CE-IN nenese žádnou odpovědnost za obsah ani nakládání s osobními údaji www stránek třetích osob, které lze navštívit prostřednictvím tohoto webu. Rozhodnutí o využití takových stránek a poskytnutí osobních údajů, je plně v kompetenci Návštěvníka, který tím přebírá veškerou odpovědnost za toto využití a jeho následky. Nepřebíráme žádnou zodpovědnost nebo záruku za jejich zásady nebo zpracování poskytnutých osobních údajů. Návštěvníkům těchto stránek doporučujeme, aby si předtím, než poskytnou své osobní údaje jakýmkoliv propojeným nebo odkazovaným internetovým stránkám, prostudovali zásady o ochraně osobních údajů a zásady užívání souborů cookie těchto stránek.

 

6. PRÁVA NÁVŠTĚVNÍKŮ WEBU V OBLASTI OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti se zpracováním poskytnutých osobních údajů, má Návštěvník, v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů, níže uvedená práva. Vezměte prosím na vědomí, že na výkon těchto práv se mohou vztahovat určité výjimky, a proto je nemusí být možné uplatnit ve všech situacích. V případě, že Návštěvník uplatní uvedená práva a jeho žádost bude shledána oprávněnou, přijmeme požadovaná opatření bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od doručení jeho žádosti (v důvodných případech lze tuto lhůtu prodloužit až o další dva měsíce).

 

Návštěvník má právo na informace

Má právo být stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem informováni o tom, jakým způsobem jsou jeho osobní údaje zpracovávány.

 

Právo na přístup k osobním údajům

Má právo získat od nás potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům (včetně souvisejících informací) a jejich kopii.

 

Právo na opravu

Může nás požádat o opravu nepřesných osobních údajů. Také může požadovat doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení

 

Právo na výmaz

Může nás požádat o výmaz zpracovávaných osobních údajů, a to za podmínek uvedených v článku 17 GDPR.

 

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu Návštěvníka, může takový souhlas kdykoli odvolat a zabránit tak dalšímu zpracování pro účel uvedený v daném souhlasu. Odvoláním souhlasu nicméně není dotčena zákonnost zpracování v období před jeho odvoláním.

 

Právo vznést námitku

Pokud zpracováváme osobní údaje Návštěvníka na základě našich oprávněných zájmů, má tento právo vznést námitku proti takovému zpracování. Můžeme nicméně prokázat, že na naší straně jsou závažné oprávněné důvody pro další zpracování. Pokud jsou Návštěvníkovy osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování těchto údajů. Pokud vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány

 

Právo na omezení zpracování

V určitých případech může Návštěvník požadovat, omezení prováděného zpracování (např. do doby vyřešení jeho námitek).

 

Právo na přenositelnost údajů

Návštěvník může požádat, abychom jemu či třetí osobě předali osobní údaje, které o něm zpracováváme v elektronické podobě na základě smlouvy či jeho souhlasu.

 

Právo vznést stížnost

Pokud se domnívá, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, může se na nás obrátit a my neprodleně zjednáme nápravu. Stížnost ohledně prováděného zpracování může podat též přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

 

Váš kontakt pro jakékoli dotazy ke zpracování osobních údajů

Se dotazy ohledně zpracování a ochrany jeho osobních údajů, se na nás můžete Návštěvník obrátit prostřednictvím kontaktního formuláře na adrese www.ce-in.cz.

 

7. ZMĚNY TOHOTO PROHLÁŠENÍ

CE-IN si vyhrazuje právo v případě potřeby toto prohlášení upravit či doplnit (především, aby byl dodržen soulad s obecně závaznými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů). Každý Návštěvník je sám odpovědný za sledování změn těchto Podmínek, Provozovatel není povinen Návštěvníky na změnu Podmínek žádným způsobem upozornit. Aktualizované verze tohoto Prohlášení budou vždy k dispozici na našich internetových stránkách na adrese www.ce-in.cz.

 

Pokud s podmínkami tohoto Prohlášení nesouhlasíte, opusťte, prosím, tyto stránky a dále je nepoužívejte.

Prohlášení bylo zveřejněno dne 20. 3. 2023