OBCHODNÍ PODMÍNKY CE-IN

 

OBCHODNÍ PODMÍNKY WEBU NA ADRESE https://www.ce-in.cz

PROVOZOVANÉHO

CE-IN, ústavem pro výchovu a vzdělávání z. ú.

se sídlem Starobrněnská 285/15, 602 00 Brno-město

identifikační číslo: 173 34 331

Spisová značka U 339, vedená u Krajského soudu v Brně

Není plátcem DPH

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) CE-IN, ústavu pro výchovu a vzdělávání ( dále jen "CE-IN"), se sídlem Starobrněnská 285/15, 602 00 Brno-město, identifikační číslo: 173 34 331, zapsané pod spisovou značkou U 339, vedené u Krajského soudu v Brně (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového webu prodávajícího. Internetový web je prodávajícím provozován na internetové adrese https://www.ce-in.cz (dále jen „webová stránka“).

2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

3. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Oznámení o změnách Obchodních podmínek se děje uveřejněním na internetové adrese https://www.ce-in.cz. Změny jsou platné od data jejich zveřejnění. Změny přiměřeného rozsahu nezakládají právo druhé strany ( kupujícího ) vypovědět smlouvu.

 

2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webu CE-IN, je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2. Web uvádí informace o ceně jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webových stránkách.

3. Webové stránky obsahují také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách. Objednávkový formulář obsahuje informace o kupujícím, požadovaném zboží, ceně zboží a dalších nákladech spojených s dodáním zboží, zejména poštovné a balné.

5. Kupující bere na vědomí, že se odesláním objednávky zavazuje k platbě. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká odesláním objednávky.

6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy, hradí kupující bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, který je uveden v objednávkovém formuláři na webových stránkách prodávajícího (dále jen „účet prodávajícího “).

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

3. Prodávající je oprávněn, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Kupující je povinen uhradit kupní cenu zboží předem.

4. Kupující je povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením určeného variabilního symbolu platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn v okamžiku připsání příslušné částky na účet prodávajícího. Objednávka je zpracována až po připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

6. Prodávající vystaví ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu, kterou přiloží ke zboží. V případě zakoupení elektronického prostředku, odešle fakturu na elektronickou adresu kupujícího. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. Bere na vědomí, že nelze vrátit zvukové nebo obrazové nahrávky, počítačové programy nebo elektronické soubory získané na stránkách CE-IN, formou tzv. Stažení, ani soubory v elektronických formátech přijaté na emailové adrese kupujícího.

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 4.1 obchodních podmínek, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve čtrnáctidenní lhůtě od převzetí zboží.

3. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího (CE-IN, ústav pro výchovu a vzdělávání, Starobrněnská 285/15, 602 00 Brno-město) či elektronicky prostřednictvím kontaktního formuláře na stránkách webu CE-IN.

4. V případě odstoupení od kupní smlouvy, za podmínky navrácení nepoškozeného zboží prodávajícímu, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti dnů od odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží kupujícím, a to způsobem, kterým byly prostředky přijaty prodávajícím od kupujícího. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6. V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu zaplacenou kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

 

5. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

2. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. Případ značného poškození obalu nebo porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, řeší s přepravcem kupující neprodleně.

 

6. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925 a § 2099 až 2117 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

7. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronického kontaktního formuláře na stránkách webu CE-IN.cz. Informace o vyřízení stížnosti kupujícího, zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce centrála Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 1924/5, 602 00 Brno

4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Prodávající plní svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES /obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen "nařízení GDPR") související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího.

 

9. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES

1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo aktivitami prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

10. DORUČOVÁNÍ

1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

2. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná třetím stranám.

3. Kontaktní údaje prodávajícího

Adresa pro doručování: CE-IN, ústav pro výchovu a vzdělávání z. ú., Starobrněnská 285/15, 602 00, Brno-město

elektronická komunikace na adrese: https://www.ce-in.cz

 

Pokud s těmito Obchodními podmínkami nesouhlasíte, opusťte, prosím, tyto stránky a dále je nepoužívejte.

Tyto Obchodní podmínky CE-IN, byly zveřejněny dne 20. 3. 2023